Resevillkor för flygbiljetter.se

Flygbiljetter.se är en del av Stena Line Travel Group AB som via European Online Flight AB agerar som förmedlare av flygbiljetter. Företaget har sitt säte i Helsingborg.

Avtalets ingående

 • Avtalet är bindande för båda parter när flygbiljetter.se skriftligen bekräftat beställningen och resenären erlagt full betalning. Om betalning inte är oss tillhanda i tid, betraktas bokningen som avbokad.
 • Huvudresenären ansvarar för att förse flygbiljetter.se med korrekta kontaktuppgifter, så att han kan nås av viktiga meddelanden. Eventuella ändringar meddelas per e-post. Flygbiljetter.se ansvarar inte för om huvudresenären på grund av felaktigt angivna kontaktuppgifter, inte nås av viktig information. Huvudresenär är den person i vars namn bokningen är gjord. Denne är också betalningsansvarig för bokningen.

Bokning och bekräftelse

 • Bokning bekräftas via e-post.
 • Resenären har en skyldighet att kontrollera att bekräftelsen stämmer med det som bokats. Vid bokning av flygbiljett ansvarar resenären för att kontrollera att samtliga namn på biljetten överensstämmer med de uppgifter som finns i resenärens pass. Eventuella fel ska påpekas innan betalning erläggs.

  Flygbiljetter.se reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll och förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar, eller om bokningen är gjord lör,-sön, -eller helgdag, nästkommande vardag, kontakta resenären med eventuella förändringar av gjord bokning.

Betalning

 • Resan kan betalas via Bankgiro, Internetbank, samt med Visa, Master- och Eurocard.
 • Flygbiljetter betalas direkt vid bokningstillfället. Beställningen är bindande när biljetten blivit betald och biljetten är därefter varken om - eller avbokningsbar.
 • En del flygbolag tar en avgift för incheckning på flygplatsen. För information se respektive flygbolags hemsida.

Avbeställningsskydd

 • Resenären kan skydda sig mot kostnader vid avbokning på grund av sjukdom, genom att teckna ett avbeställningsskydd.
 • Avbeställningsskydd kan bara tecknas vid bokningstillfället och kan inte tas bort efter att avtalet ingåtts.
 • Avbeställningsskyddet är 4 % av bokningens belopp, dock minst 200 kronor per person. Vid fastställande av resans pris skall i priset inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
 • Resenär som tecknat avbeställningsskydd kan mot uppvisande av giltigt läkarintyg avbeställa resan mot en avgift på 500 kr, fram till dess att resan påbörjats. Avbeställningsskyddet gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenären själv, resenärens make/maka/sambo, barn föräldrar, syskon eller person som resenären gemensamt beställt resan med, före avresa men efter det att avtalet blivit bindande. Avbeställningsskyddet gäller inte komplikationer i samband med graviditet, efter 30:e graviditetsveckan. Läkarintyg ska utfärdas på särskilt formulär som kan hämtas här och ska vara flygbiljetter.se tillhanda senast 14 dagar efter avbokningsdatum. Läkarintyg som inkommer senare beaktas ej. Avbeställningsskyddet gäller även vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist, samt vid ingripande händelse av sådan karaktär att resenären rimligen inte kan genomföra resan. Intyg måste vara flygbiljetter.se tillhanda senast 14 dagar efter avbokningsdatum. Avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Resehandlingar

 • Resehandlingar skickas via e-post. Om handlingarna inte kommit resenären tillhanda senast 7 dagar före avresa, ska flygbiljetter.se kontaktas omgående.
 • Utfästelser av säljande personal ska framgå på resehandlingarna för att kunna åberopas.
 • Flygbiljett som inte använts för utresa kan inte heller användas för returresa.

Pass och Visum

 • Resenären ska inneha giltigt pass. Resenären ansvarar själv för att iaktta de formaliteter som krävs för resans genomförande, som t.ex. visum, vaccination och försäkring. Flygbiljetter.se ansvarar inte för kostnader orsakade av brister i resenärens formaliteter.

Försäkring

 • Vi rekommenderar att resenären tecknar en reseförsäkring. I samarbete med Solid erbjuder vi reseförsäkring samt även konkursförsäkring.
 • Reseförsäkring kan tecknas/avbokas utan kostnad fram till avresa. Konkursförsäkring kan endast tecknas vid bokningstillfället och återbetalas inte vid avbokning.

Avbokning

Avbokning skickas per mail till info@flygbiljetter.se Avbokning bekräftas av flygbiljetter.se via e-post.

 • Kostnad vid avbokning
  Flyg
  Efter erlagd betalning
  100% av priset

Tillägg och ändringar

Kostnad vid ändring t.ex namnändring

 • Förutsatt att flygbolagets regler tillåter ändringen, från 495:- + flygbolagets avgift/biljett
  I de fall flygbolaget tillåter avbokning vid tidtabellsändring, återbetalas biljettkostnaden med avdrag för 150 kronor. Flygbiljetter är personliga. Namn och datum i flygbiljetter kan i regel inte kan ändras. Biljetter som av denna anledning blivit oanvändbara återbetalas inte.

Ändringar före avresan

 • Flygbiljetter.se kan inte göras ansvarigt för ombokningar, tidtabellsändringar eller inställda flyg. Resenären ansvarar själv för att innan avresa kontrollera eventuella tidtabellsförändringar.
 • Inträffar efter det att avtalet blivit bindande, en kostnadsökning för flygbiljetter.se, har flygbiljetter.se, om prisökningen beror på ändringar i transportkostnader, skatter eller tullar, rätt att höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningen.
 • Såväl resenären som flygbiljetter.se har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande, inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan händelse av ingripande karaktär, på, i närheten av eller utefter den planerade resvägen till resmålet, som väsentligt påverkar förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. För att utreda om händelsen är av allvarlig karaktär ska sakkunniga myndigheter tillfrågas.

Ansvar under resan

Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, har flygbiljetter.se rätt att häva avtalet. Resenären ansvarar för skada som vållas genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

Reklamation

Reklamation samt ev. kompensationsanspråk ska skickas till Flygbiljetter, Box 1324, 251 13 Helsingborg eller med e-post info@flygbiljetter.se inom 60 dagar efter avslutad resa.

Reklamation som inkommer senare beaktas ej. Flygbiljeter.se och resenären bör försöka lösa tvist om parterna inte kan enas, kan ärendet prövas av Allmänna Reklamationsnämnden.

Annat

En lokal flygplatsskatt/avgift kan tillkomma på flygplatsen. Den betalas i lokal valuta och kan ändras med kort varsel. Avgiften tas ut av respektive lands luftfartsmyndighet. Flygbiljetter.se kan inte styra över avgiften och ersätter inte kostnaderna.

Vid eventuell mellanlandning kan kostnad för transfer och övernattning tillkomma. Flygbiljetter.se ansvarar inte för dessa kostnader och inte heller för kostnader som kan drabba resenären på grund av ändrade flygtider.

En del flygbolag tar en avgift för incheckning på flygplatsen. För information se respektive flygbolags hemsida.

Resenären ansvarar för att kontrollera vilka regler som gäller för bagage hos det flygbolag han ska använda sig av. Uppgifter om extra bagage (mått och vikt) ska lämnas vid bokningstillfället och bekräftas i mån av plats. Flygbolagen tar oftast ut en kostnad för extra bagage och betalning sker vid incheckning.

Flygbiljetter.se ansvarar inte för förlorat eller skadat bagage. Förlust/skadeanmälan ska göras av resenären direkt på flygplatsen på en PIR (Property Irregularity Report).

För resenärer under 18 krävs ett intyg där målsman godkänner reseavtalet. I vissa fall gäller en högre åldersgräns. Resenären ansvarar för att kontrollera detta vid bokningstillfället.

Miljöavgifter och lokal turistskatt tas ut på vissa destinationer. Skatten fastställs av de lokala myndigheterna och betalas av resenären direkt till reception/nyckelkontor.

Vi reserverar oss mot ändringar i valutakurser och uppenbara tryck-/publiceringsfel.

Sekretesspolicy

För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.

Som besökare på flygbiljetter.se:s webbplats ombeds du att lämna personlig information för att boka en resa. Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress samt ibland även personnummer.

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Om du inte accepterar att Flygbiljetter.se lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna. Observera att blockering av cookies gör att bokningen av våra resor ej kan genomföras korrekt.

Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till info@flygbiljetter.se, eller skriv till Flygbiljetter, Box 1324, 251 13 Helsingborg. Du har rätt att (en gång per år) begära information om vilka uppgifter som finns om dig. Flygbiljetter.se är personuppgiftsansvariga för den personliga information som samlas in.

Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag. Däremot delar vi i vissa fall information med leverantörer och samarbetspartners i samband med resor.

Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom flygbiljetter.se. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

Flygbiljetter.se kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

footer-logos
Flygbiljetter.se är en online resebyrå som ingår i Stena Line Travel Group AB
Box 1324, 251 13 Helsingborg • Org nr: 556529-1795 •
info@flygbiljetter.se
2014 © Flygbiljetter.se
Vänligen vänta - vi söker
efter de bästa biljetterna